Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

Realizacja wniosków Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 

Adres korespondencyjny: 
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OLSZTYNIE
al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
Telefon 261-322-650, Fax: 261-322-636
 
Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być realizowane w formie:
- ustnej lub telefonicznej; 
- pisemnej; 
- elektronicznej – za pośrednictwem  platformy ePUAP;
- osobistego dostarczenia.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
Terminy i opłaty

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 
W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. 
Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU w Olsztynie.
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. 
Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP