Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Informacje ogólne
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM WOT 

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do końca roku 2017 roku powstało sześć brygad obrony terytorialnej (w tym olsztyńska). W 2018 roku utworzono pięć kolejnych brygad obrony terytorialnej (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź).

W 2019 roku nastąpi utworzenie ostatnich sześciu brygad obrony terytorialnej (jedna na terenie woj. śląskiego, pozostałe w rejonach: Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry). Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Zakończenie budowy całego systemu szacowane jest do 2021 roku.

                                              

Podjąłeś decyzję:

-złóż wniosek elektronicznie poprzez ePUAP o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (link) lub

-zgłoś się do WKU, złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami (UWAGA: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu))

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Ponadto do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 3. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 4. informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Podstawowe wymogi:

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:

  1. co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  2. co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  3. co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

Górna granica wieku: szeregowi i osoby bez przeszkolenia wojskowego do 55 lat, podoficerowie i oficerowie do 63 lat życia.

 

Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem batalionu obrony terytorialnej zapoznaj się z procedurami powołania oraz przepisami zawartymi w podstawach prawnych:

 

 


Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
Tel.: 261 322 649 lub 261 322 655

wkuolsztyn@ron.mil.pl 

lub bezpośrednio do sekcji personalnej 4 W-MBOT:

Tel: 262 769 522

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
          -osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
          -adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
          -przedmiotu sprawy, której dotyczy
 
 
 

Informujemy, że żołnierze zawodowi zainteresowani służbą w 4WMBOT w Olsztynie powinni kontaktować się bezpośrednio z sekcją personalną 4WMBOT.

DANE TELEADRESOWE:

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

JW 5446

ul. Saperska 1

10-073 Olsztyn

 

Szef S-1

mjr OSTROWSKI Piotr - 261 769 533

 

Sekcja personalna

mł. chor. KWIATKOWSKI Waldemar – 261 323 511

 
 O Wojskach Obrony Terytorialnej - prezentacja

 

 Pliki do Pobrania

 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP