Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia:

 • ·         stacjonarnych studiów wojskowych
 • ·         studium oficerskiego 

 

STACJONARNE STUDIA WOJSKOWE 

Nabór na stacjonarne studia wojskowe prowadzą:

Wojskowa Akademia Techniczna

w Warszawie

www.wat.edu.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej

w Gdyni

www.amw.gdynia.pl

 

Akademia Wojsk Lądowych

we Wrocławiu

www.awl.edu.pl

 

Lotnicza Akademia Wojskowa

w Dęblinie

www.wsosp.pl 

 

O przyjęcie na studia w uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • mająca co najmniej 18 lat,
 • posiadająca świadectwo dojrzałości.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów: 

Kandydaci składają wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym do Rektora - Komendanta uczelni wojskowej w terminie do dnia 31 marca.

 

 

Kandydat(ka) do wniosku dołącza: 

 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),
 • świadectwo dojrzałości*,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego*,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej*,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Uwaga !

 

*Świadectwo dojrzałości wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał) mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wojskowe do:

 • wojskowej komisji lekarskiej– w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości,
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

STUDIUM OFICERSKIE

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą:

 

 

Akademia Wojsk Lądowych

we Wrocławiu

www.awl.edu.pl

 

Lotnicza Akademia Wojskowa

w Dęblinie

www.wsosp.pl

 

 

O przyjęcie do studium oficerskiego w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • mająca co najmniej 18 lat,
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 Kandydaci składają wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba zainteresowana w terminie

 

Zgodnie z decyzją nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z 09 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz. 109) kandydaci składają wnioski na szkolenie w 2019 r. do: 

 • do dnia 21 stycznia 2019 r. na3-miesięczneszkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa;
 • do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: logistyki ,wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym.

 

 

 

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych*,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego*,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej*,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Uwaga !

 

*Dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał) mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w ramach studium oficerskiego wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej– w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • test znajomości języka angielskiego,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do szkół wojskowych można uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych:

 

www.wat.edu.pl

www.amw.gdynia.pl

www.awl.edu.pl

www.wsosp.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

al. Warszawska 96

10-702 Olsztyn

tel. 261 322 651

 


Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego.

Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe.

Miesięczne uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy
rok nauki

drugi
rok nauki

trzeci
rok nauki

czwarty
rok nauki

piąty
rok nauki


szeregowy
(marynarz)

35%
1278 zł

40%
1460 zł

45%
1643 zł

50%
1825 zł

55%
2008 zł


starszy szeregowy
(starszy marynarz)

42%
1533 zł

45%
1643 zł

50%
1825 zł

55%
2008 zł

60%
2190 zł


kapral
(mat)

45%
1643 zł

50%
1825 zł

55%
2008 zł

60%
2190 zł

65%
2373 zł


starszy kapral
(starszy mat)

55%
2008 zł

60%
2190 zł

65%
2373 zł

70%
2555 zł


plutonowy
(bosmanmat)

65%
2373 zł

70%
2255 zł

75%
2738 zł


sierżant
(bosman)

75%
2738 zł

80%
2920 zł

*Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2920 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.


Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.poz.1627) 
 • Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz. 109),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. 2019 r. poz. 287)
 • Decyzja  Nr 289/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 240).

Przydatne informacje dla kandydatów można znaleźć również na stronach: www.mon.gov.pl oraz www.wojsko-polskie.pl

 


 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Olsztynie w pokoju nr 112 lub pod nr telefonu  261 322 651

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP