Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Informacje ogólne

Osoby zainteresowane odbyciem służby przygotowawczej
dla potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych
informujemy o kontynuacji naboru kandydatów w 2019 roku.

Planowane terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej w 2019 roku:

 • na potrzeby korpusu szeregowych:
  • I turnus – od dnia 7 stycznia do dnia 26 kwietnia,
  • II turnus – od dnia 6 maja do dnia 23 sierpnia,
  • III turnus – od dnia 2 września dnia do 20 grudnia.
 • na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:
  • od 4 lutego do 31 maja,
  • od 1 lipca do 25 października.
 • na potrzeby korpusu oficerów w terminach:
  • od 7 stycznia do 31 maja w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 

Osoby zainteresowane w przyszłości zawodową służbą wojskową, które odbędą służbę przygotowawczą oraz będą wykonywać obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, po podpisaniu stosownego kontraktu, będą traktowane priorytetowo przy naborze do służby zawodowej.


CO TO JEST „SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA”?

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim w celu tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR, przeznaczony głównie dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają zostać żołnierzami NSR. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa jest wyżej. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały tych dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

(§ 4 Rozporządzenia MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej Dz. U. z 2015 r. poz. 449)

GDZIE PEŁNI SIĘ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, a szeregowych w ośrodkach szkolenia. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej możliwe jest także w wybranych jednostkach wojskowych.

JAK DŁUGO TRWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę przygotowawczą pełni się w dwóch okresach:

 1. w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
 2. w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.

(§ 20 Rozporządzenia MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej Dz. U. z 2015 r. poz. 449)

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.

(art. 98d Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).

JAKIE SĄ ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości:

 • 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – obecnie 1095 zł;
 • 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – obecnie 1460 zł;
 • 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – obecnie 2190 zł.

Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej. Żołnierze służby przygotowawczej zwalniani ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania (za wyjątkiem zwolnienia z tej służby w przypadku: wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora; uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej) tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej (art. 7, 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Dz. U. z 2016 r. poz. 616).

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia (art. 120, 125 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) .

Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują też odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok. Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej wskutek: - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; utraty stopnia wojskowego albo degradacji; - prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza; - skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności; - nieuzyskiwania przez żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także - w przypadku zwolnienia na wniosek żołnierza uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach odprawa, przysługuje z dniem zwolnienia po ostatnim okresie pełnienia tej służby (art. 34a Ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Dz. U. z 2016 r. poz. 616).

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej przysługują również takie uprawnienia jak:

 • w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej odbyciem stosunek pracy nie może przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.). ;
 • na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 119 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.). 
 • rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 126 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.). 

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi przysługuje:

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Wojskowy Komendant Uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów miejsc wobec osób, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, powołując w tym celu specjalną komisję. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę złożonych dokumentów i danych zawartych w ewidencji wojskowej oraz rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu, motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę podjęcia decyzji o powołaniu kandydata do służby przygotowawczej stanowią:

 1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji (wynikający z analizy przedłożonych świadectw i dokumentów);
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Kandydatów, którzy otrzymali rekomendacje komisji, a nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do:

 1. Wojskowej Komisji Lekarskiej:
  1. w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  2. ponadto, w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
 2. Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń droga do służby przygotowawczej jest otwarta.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania. Karta powołania jest decyzją administracyjną. Osoba, wobec której zostanie pozytywnie zakończone postępowanie rekrutacyjne otrzymuje zatem kartę powołania.

NA CZYM POLEGA SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Osobę, która stawiła się do pełnienia służby przygotowawczej, w tym do jej pełnienia w drugim okresie, przyjmuje się do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. Przyjęcie osoby do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia obejmuje:

 1. potwierdzenie jej tożsamości;
 2. ujęcie w ewidencji szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia;
 3. przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;
 4. umundurowanie i wyekwipowanie osobiste;
 5. określenie specjalności wojskowej;
 6. przydzielenie do pododdziału;
 7. nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;
 8. dopełnienie obowiązku meldunkowego;
 9. poinformowanie o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry. Dlatego obejmuje kształcenie podstawowe oraz kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów). Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowując, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Ta uroczystość odbywa się już po trzech tygodniach od  rozpoczęcia kształcenia. Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:

 1. końcowy - kształcący się na szeregowego;
 2. na podoficera - kształcący się na podoficera;
 3. na oficera - kształcący się na oficera.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej, komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy. Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w przypadku:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
 • uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 • utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności;

Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

W czasie trwania służby przygotowawczej oraz w przypadku zwolnienia z tej służby żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żołnierza. Opinia służbowa o żołnierzu służby przygotowawczej zawiera ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania przez niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz określa jego cechy osobowe, predyspozycje i uzdolnienia, a także może zawierać informacje pozwalające na określenie możliwości dalszego wykorzystania żołnierza w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Od opinii służbowej żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje odwołanie do bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę opinię.

NA CZYM POLEGA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PEŁNIONA W DWÓCH OKRESACH ?

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służba przygotowawcza pełniona w kilku okresach na potrzeby korpusu podoficerów przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych i realizowana jest w czasie letnich przerw wakacyjnych w szkołach podoficerskich. Powołanie do służby - w dwóch kolejno po sobie następujących latach - może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się i powołanie warunkuje jej ukończeniem w czasie studiów.

Studenci szkół wyższych ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załączają również zaświadczenie szkoły wyższej.

CO PO EGZAMINIE?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu to osobista satysfakcja z podołania trudom służby i sprawdzenia się w wojskowej rzeczywistości. Oznacza także nadanie żołnierzom specjalności wojskowych oraz mianowanie żołnierzy, którzy zdadzą egzamin na podoficera na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza). Żołnierze, którzy zdali egzamin na oficera, na zakończenie służby przygotowawczej są mianowani na stopień kaprala. Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt na pełnienie służby w ramach NSR, Wojskowi Komendanci Uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę.

Uwaga!!!
Składanie wniosków o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR możliwe jest już w końcowej fazie kształcenia specjalistycznego!

Pierwsze stopnie podoficerskie i oficerskie tacy żołnierze NSR będą mogli otrzymać po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych. Służba w NSR, nie wymaga rezygnacji z cywilnych marzeń, planów i aspiracji, gdyż jest to efektywna formuła zdobywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności. Umożliwia także przechodzenie do wyższych korpusów kadry po uzyskaniu wymaganego poziomu wykształcenia i odbyciu specjalnych kursów.

Warto wiedzieć, że uzyskiwanie pozytywnych wyników w szkoleniu i dyscyplinie się opłaca. Przepisy dotyczące służby przygotowawczej przewidują np. możliwość mianowania żołnierzy kształconych na potrzeby korpusu oficerów na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) już po upływie połowy czasu trwania służby przygotowawczej.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać z dowódcą jednostki wojskowej już podczas służby przygotowawczej po zdanym egzaminie.             


Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).,
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2146).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1656).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 135, poz. 1448 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1800).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 976).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 632).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1664 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 1318).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz. U. z 2014 r., poz. 207).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 310).
 • Rozporządzenie MON z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 417).
 • Rozporządzenie MON z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny i odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015 r., poz. 1478).
 • Rozporządzenie MON z dnia 07 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 1503).

Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Służby Przygotowawczej i Służby Kandydackiej można uzyskać w Punkcie Informacyjnym w WKU w Olsztynie
w pokoju nr 112 lub pod nr telefonu   261 32 26 51

 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP