Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Informacje ogólne

System pomocy poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska wynika z następujących przepisów:

 1. Decyzji Nr 4/MON z dnia 12.01.2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz. Urz. MON poz. 4).

 2. Decyzji Nr 52/MON z dnia 28.02.2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz. Urz. MON poz.75)

 3. Decyzji Sekretarza Stanu Nr 37 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

 

Pomoc - informowanie o świadczeniach, wynikających z obowiązujących aktów prawnych przysługujących osobom uprawnionym oraz o zakresie i wysokości tych świadczeń, a także sposobie ich realizacji przez właściwe jednostki (komórki) organizacyjne resortu obrony narodowej, to m. in.:

 • pielęgnowanie pamięci o zmarłym,

 • zapraszanie na święta i uroczystości organizowane w jednostce (komórce) organizacyjnej resortu obrony narodowej,

 • utrzymywanie kontaktów z osobami uprawnionymi,

 • pomoc psychologiczna,

 • wsparcie duszpasterskie,

 • świadczenia opieki zdrowotnej,

 • uprawnienia rekonwersyjne,

 • pomoc finansowa w nauce.

 

Osoby uprawnione - członkowie rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych oraz poszkodowani żołnierze i pracownicy wojska, z wyjątkiem:

 • poszkodowanego żołnierza lub pracownika wojska, którego uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku próby zamachu samobójczego lub wobec którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe skazujące za przestępstwo spowodowania wypadku, którego następstwem był uszczerbek na zdrowiu;

 • członka rodziny zmarłego żołnierza lub pracownika wojska, którego śmierć była wynikiem zamachu samobójczego lub spowodowania przez zmarłego wypadku;

 • członków rodziny żołnierza (pracownika wojska) - małżonek, rodzice oraz dzieci pozostające na utrzymaniu, w tym dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie do czasu:
  - ukończenia osiemnastu lat albo ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły osiemnasty rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia dwudziestu pięciu lat życia albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy do czasu ukończenia osiemnastu lat albo do osiągnięcia dwudziestu pięciu lat życia - o ile nie zawarły związku małżeńskiego;

W celu realizacji bezpośredniej pomocy osobom uprawnionym utworzono stanowiska OPIEKUNÓW INDYWIDUALNYCH:

 • w jednostkach wojskowych  do pomocy obecnym i byłym żołnierzom 
  i pracownikom jednostki,

 • w Wojskowych Komendach Uzupełnień pomoc otrzymają pozostali żołnierze 
  i pracownicy wojska zamieszkujący na administrowanym terenie.

 

WKU Olsztyn 
 por. Łukasz Węglewski 
 261 322 645
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP