Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Jak uzyskać status weterana

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

1. Procedura przyznawania statusu weterana.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. Wniosek o przyznanie statusu weterana (przykładowy wniosek - zobacz)
 2. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez: (zaświadczenie - zobacz)
  1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229) wprowadza wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana (wzór zaświadczenia w zał. Nr 2). 

  W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.
 3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

  Jednym z niezbędnych dokumentów wymaganych przez ustawę jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności. Aby ten dokument otrzymać należy złożyć odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel. (22) 39-76-200 fax. (22) 39-76-205 lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

2. Procedura przyznawania statusu weterana poszkodowanego.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (przykładowy wniosek - zobacz)
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez: (zaświadczenie - zobacz)
  1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

W przypadku ubiegania się w Centralnym Archiwum Wojskowym o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, o którym mowa w artykule 7 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy należy złożyć wniosek o wydanie tego zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (wypełniony formularz należy podpisać i przysłać tradycyjną pocztą).

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 1. procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 2. wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

Uwaga: dodatek weterana poszkodowanego przysługuje tylko osobie, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

Decyzja administracyjna Ministra Obrony Narodowej przyznająca status weterana lub weterana poszkodowanego zostanie przesłana zainteresowanemu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP