Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Jak zostać żołnierzem NSR

PROCEDURA POWOŁANIA

Kompletowanie dokumentów

Osoba zainteresowana służbą w NSR składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień (wzór wniosku). Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście w WKU. Do wniosku – odpowiednio uzasadnionego i umotywowanego - dołącza się:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach (np. prawo jazdy).

W momencie uzupełniania wniosku potrzebne są informacje dotyczące nazwy oraz adresu zakładu pracy, daty zatrudnienia, seria i numer dowodu osobistego oraz data wydania i organ, który wydał dowód osobisty.


 

Czynności sprawdzające

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • Sprawdza czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które ma być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu preferencji kandydata).
 • Umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR.
 • Sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.
 • Kieruje kandydata w razie potrzeby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.
  W wojskowej komisji lekarskiej kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej, wojskowa komisja lekarska sporządza dwa egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Pierwszy egzemplarz otrzymuje kandydat, drugi WKU. Do wojskowej pracowni psychologicznej kandydat zgłasza się na określony wcześniej termin badań. W wojskowej pracowni psychologicznej są sporządzane dwa egzemplarze orzeczenia psychologicznego. Pierwszy egzemplarz jest wręczany dla kandydata, drugi wysyłany do WKU.

  Uwaga!!
  Od negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny. Od negatywnego orzeczenia psychologicznego również przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 • W razie potrzeby wydaje kandydatowi do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego (dotyczy to osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, a jest wymagane na stanowisku służbowym przeznaczonym dla NSR).

Przesłanie kompletu dokumentów kandydata do dowódcy jednostki wojskowej

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła je do dowódcy jednostki wojskowej.


 

Wybranie wolnego stanowiska

Wojskowy komendant uzupełnień szuka wolnego stanowiska określonego w etacie jednostki wojskowej odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może mieć nadany przydział kryzysowy, biorąc pod uwagę preferencje ochotnika.


 

Sprawdzenie kwalifikacji przez dowódcę jednostki wojskowej

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.


Uwaga!!
Należy podkreślić, że zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

Ocena z egzaminu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń.

Ocena z poszczególnych konkurencji regulowana jest normami czasowymi lub ilościowymi. W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze.

 

 • marszobieg na 3000 m (1000 m),
  Prowadzony jest w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa liczy do 30 egzaminowanych. Po komendzie "Start" grupa rozpoczyna marszobieg. Czas mierzony jest z dokładnością do 1 sekundy od komendy "Start" do momentu przekroczenia linii mety.
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce,
  Na komendę „Gotów” wykonuje się podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina się ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca się do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu, bez przerw między kolejnymi powtórzeniami. Oceniający głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli ćwiczenie będzie wykonane niezgodnie z opisem oceniający podaje ostatnią liczbę wykonach prawidłowo powtórzeń.
 • podciąganie na drążku,
  Minimalna wysokość drążka - 220 cm. Na komendę "Gotów" egzaminowany wykonuje zwis nachwytem z wyprostowanymi rękami w łokciach. Na komendę "Ćwicz!" podciąga się tak, by broda znalazła się powyżej drążka, po czym wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Egzaminujący wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
 • bieg wahadłowy 10x10,
  Na komendę "Start" egzaminowany rozpoczyna bieg w stronę przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją, powtarzając całość pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki skutkuje powtórzenie próby. Czas mierzy się do 0,1 sekundy, od komendy "Start" do momentu przekroczenia linii mety. Wysokość chorągiewki co najmniej 160 cm.
 • bieg zygzakiem „koperta”,
  Ćwiczenie odbywa się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o wysokości co najmniej 160 cm. Na komendę „Start” kandydatka rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.
 • skłony tułowia w przód w czasie 2 min.,
  Na komendę "Gotów" egzaminowany przyjmuje pozycję leżącą tyłem. (ręce splecione na karku, ramiona dotykają materaca, stopy rozstawione na szerokość bioder, stopy przytrzymywane przez współćwiczącego lub założone o drabinki, kolana ugięte maksymalnie do kata prostego). Na komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon wprzód, dotykając łokciami kolan, po czym powraca do pozycji wyjściowej. Egzaminujący głośno wymienia kolejne liczby prawidłowo wykonanych skłonów. Jeżeli egzaminowany wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

Podpisanie kontraktu

Dowódca jednostki wojskowej w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie. Przesyła egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.

Kontrakt zawiera się między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie woskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie wykonywał obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


 

Nadanie przydziału kryzysowego

Po otrzymaniu kontraktu wojskowy komendant uzupełnień wzywa niezwłocznie żołnierza rezerwy do WKU w celu nadania przydziału kryzysowego. Najczęściej podpisanie kontraktu oraz nadanie przydziału kryzysowego odbywa się tego samego dnia w jednostce wojskowej. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza rezerwy (w przypadku gdy żołnierz posiada aktualną umowę o pracę).

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia, z możliwością jego przedłużenia. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.


 

Negatywne rozpatrzenie kandydatury

W przypadku niezaakceptowania kandydatury ochotnika dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia go o odmowie podpisania kontraktu i odsyła dokumenty żołnierza rezerwy do WKU.


 

Uchylenie przydziału kryzysowego

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. osiągnięcia określonego wieku - odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego;
 3. wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.
 12. zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 5. w przypadkach, o których mowa wyżej w pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych;
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi (wniosek taki składa się do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy).
 7. wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP