Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Korzyści służby w WOT
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
 

 

.STAWKI UPOSAŻENIA 

Żołnierzom OT przysługuje uposażenie za każdy odbyty dzień ćwiczeń wojskowych, które zależne jest od posiadanego stopnia wojskowego. Ponadto żołnierz OT otrzymuje w każdym miesiącu, w którym odbył ćwiczenia wojskowe dodatek za gotowość bojową

LP. STOPIEŃ WOJSKOWY 1 DZIEŃ ĆWICZEŃ 2 DNI ĆWICZEŃ DODATEK ZA GOTOWOŚĆ BOJOWĄ Razem za 2 dni ćwiczeń + dodatek za gotowość bojową
1. szeregowy (marynarz) 104,03 zł 208,06 zł 365 zł 573,06 zł
2. starszy szeregowy (starszy marynarz) 107,68 zł 215,36 zł 365 zł 580,36 zł
3. kapral (mat) 118,63 zł 237,26 zł 365 zł 602,26 zł
4. starszy kapral (starszy mat) 120,45 zł 240,90 zł 365 zł 605,90 zł
5. plutonowy (bosmanmat) 122,28 zł 244,56 zł 365 zł 609,56 zł
6. sierżant (bosman) 125,93 zł 251,86 zł 365 zł 616,86 zł
7. starszy sierżant (starszy bosman) 127,75 zł 255,50 zł 365 zł 620,50 zł
8. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 131,40 zł 262,80 zł 365 zł 627,80 zł
9. chorąży (chorąży marynarki) 135,05 zł 270,10 zł 365 zł 635,10 zł
10. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 140,53 zł 281,06 zł 365 zł 646,06 zł
11. starszy chorąży sztabowy (st. chor. sztab. mar.) 144,18 zł 288,36 zł 365 zł 653,36 zł
12. podporucznik (podporucznik marynarki) 153,30 zł 306,60 zł 365 zł 671,60 zł
13. porucznik (porucznik marynarki) 155,13 zł 310,26 zł 365 zł 675,26 zł
14. kapitan (kapitan marynarki) 164,25 zł 328,50 zł 365 zł 693,50 zł
15. major (komandor podporucznik) 186,15 zł 372,30 zł 365 zł 737,30 zł

REKOMPENSATA FINANSOWA

Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Żołnierzom OT zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i z powrotem.

ODPRAWA

Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

 
UPRAWNIENIA
 

W przypadku żołnierzy OT okres urlopu bezpłatnego w związku z tą służbą udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Żołnierzowi OT można przyznać dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

 Żołnierze OT, którzy zobowiązali się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą zostać skierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień, do odbycia kursu lub szkolenia specjalistycznego prowadzonego poza Siłami Zbrojnymi w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, o ile ma ono związek z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub skierowanie żołnierza OT na kurs lub szkolenie specjalistyczne wynika z potrzeby zmiany stanowiska służbowego albo pozostawienia go w terytorialnej służbie wojskowej na kolejny okres, nie krótszy niż trzy lata.

Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do tej służby lub w jej trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta między wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem OT.

Żołnierz zwolniony z terytorialnej służby wojskowej, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

 
OBOWIĄZKI
 

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie mają obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z tą służbą, w tym w przypadku wystąpienia obowiązku ich stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP