Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Kryteria naboru

KRYTERIA NABORU

Żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych zawodowych może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii (nie karana sądownie)
  osoba o nieposzlakowanej opinii, posiadająca zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Należy nadmienić, iż osoba wcześniej karana również może starać się o pracę w wojsku. Należy brać wtedy pod uwagę instytucję zatarcia kary, która m.in. wynosi:
  • 10 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności od momentu jej wykonania. (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 5 lat);
  • 5 lat - w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności od momentu jej wykonania (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 3 lat).
 • której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wiek kandydata - ustawowo nie ma górnej granicy wieku, która eliminowałaby kandydata.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych:

można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje, albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

powołuje się:

 • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

 

Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP