Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Książeczka wojskowa

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA

 1. Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa.
 2. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.
 3. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.
 4. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.
 5. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
 6. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 7. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

 1. O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Wojskowy Komendant Uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
 4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.


W celu wydania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej,
 • przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 • jedną fotografię ( 3cm x 4cm),
 • dowód zapłaty za wydanie duplikatu książeczki wojskowej - koszt 28 zł.

 >>>> WNIOSEK DO POBRANIA <<<<

 W przypadku zgłoszenia o utracie książeczki wojskowej składanego do WKU w Olsztynie opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej w wysokości 28 zł należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


Podstawa prawna:

 


 


Kontakt:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
   tel: 261 322 638 tel: 261 322 648

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP