Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 roku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 15 stycznia 2018r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­ siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

 

 

 


PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 PKLek  SZCZYTNO  2018

Lp.

Miasto/gmina

Termin

stawiennictwa

 
 

1

M. i Gm. Pasym

19-21.02.2018r.

 

2

Gm. Jedwabno

22.02.2018r.

 

3

Gm. Wielbark

23-26.02.2018r.

 

4

Gm. Szczytno

26.02.-02.03.2018r.

 

5

Gm. Rozogi

05-07.03.2018r.

 

6

Gm. Dźwierzuty

08-09.03.2018r.

 

7

Gm. Świętajno

12-14.03.2018r.

 

9

M. Szczytno

14-22.03.2018r.

 

Powiat – kobiety

23.03.2018r.

 

Dni dodatkowe

26.03.2018r.

 
 

 
PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 
PKLek  gminy OLSZTYN 2018

Lp

Miasto/gmina

Termin

stawiennictwa

 
 

1

Gm. Gietrzwałd

19.02. – 20.02.

 

2

Gm. Jonkowo

21.02. – 23.02.

 

3

M. i gm. Jeziorany

26.02. – 27.02.

 

4

M. i gm. Biskupiec

28.02. – 06.03.

 

5

Gm. Stawiguda

07.03. – 08.03.

 

6

M. i gm. Barczewo

09.03. – 15.03.

 

7

M. i gm. Dobre Miasto

16.03. – 22.03.

 

8

Gm. Świątki

23.03. – 26.03.

 

9

M. i gm. Olsztynek

27.03. – 03.04.

 

10

Gm. Purda

04.04. – 05.04.

 

11

Gm. Dywity

06.04. – 10.04.

 

12

Gm. Kolno

11.04.2018r.

 

Powiat – kobiety

12.04.2018r.

 

Dni dodatkowe

13.04.2018r.

 
 
 

 
PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 
PKLek  NIDZICA  2018

Lp.

Miasto/gmina

Termin

stawiennictwa

 
 

1

M. i gm. Nidzica

05.02. – 09.02.2018

 

2

Janowo + M. i gm. Nidzica

09.02.2018

 

3

Janowiec Kościelny

12.02.2018

 

4

Kozłowo

13.02.- 14.02.2018

 

Kobiety

15.02.2018

 

Dni dodatkowe

16.02.2018

 
 
 

 
PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 
 PKLek miasta OLSZTYNA  2018

Lp

Miasto

Termin

stawiennictwa

 
 

1

Olsztyn

01.03. –

– 24.04.2018r.

 

Kobiety

25.04.2018r.

 

Dni dodatkowe

26.04. – 27.04.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
WKU OLSZTYNIE 2018r.

Na terenie administrowanym przez WKU w Olsztynie działają następujące komisje lekarskie:

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( MIASTO)
siedziba - 10-900 Olsztyn, Al. Warszawska 56 
telefon - tel. kom. 782554419 - sekretarz komisji,
czas - od 01 marca 2018r. do 27 kwietnia

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - SZCZYTNO
siedziba - 12-100 Szczytno, ul. Śląska 14 (Warsztaty ZS Nr 1 w Szczytnie)
telefon - tel. 604649943 - sekretarz komisji,
czas - od 19 lutego 2018r. do 26 marca 2018r

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - NIDZICA
siedziba – 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10,(Warsztaty CKP w Nidzicy)
telefon - tel. 89 6252471, 608658925- sekretarz komisji,
czas - od 05 lutego 2018r. do 16 lutego 2018r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( STAROSTWO)
siedziba - 10-900 Olsztyn, pl. Bema 6 ( budynek starostwa powiatowego w Olsztynie)
telefon - tel.  89 5210561 - sekretarz komisji,
czas - od 19 lutego 2018r. do 13 kwietnia 2018r.

 

 


Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r., poz. 1980) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U., poz. 2254.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r., poz. 944)

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl