Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 roku

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 roku

 

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 18 stycznia 2019 r. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają: 

 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej 
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

 


 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 PKLek.-2 Miasto Olsztyn 2019

Lp

Miasto

Termin stawiennictwa

1

Olsztyn

04.02. – 01.03.

05.03. – 22.03.

26.03. – 27.03.

2

Kobiety

04.03. i 25.03.

3

Dni dodatkowe

28.03. – 29.03.


PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 PKLek  Szczytno  2019

Lp

Miasto/gmina

Termin stawiennictwa

1

Gmina Jedwabno

20.02.

2

Miasto i Gmina Pasym

21.02. – 22.02.

3

Miasto i Gmina Wielbark

22.02. – 25.02.

4

Gmina Rozogi

26.02. – 27.02.

5

Gmina Szczytno

28.02. – 06.03.

6

Gmina Świętajno

06.03. – 07.03.

7

Gmina Dźwierzuty

08.03. i 12.03.

8

Miasto Szczytno

13.03. -20.03.

10

Powiat – kobiety

21.03.

11

Dni dodatkowe

22.03.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 PKLek  Nidzica  2019

Lp

Miasto/gmina

Termin stawiennictwa

1.

Miasto i Gmina Nidzica

25.03. – 28.03.

2.

Gmina Janowo

29.03.

3.

Gmina Kozłowo

29.03. – 01.04.

4.

Gmina Janowiec Kościelny

02.04.

6.

Powiat – kobiety

03.04.

7.

Dni dodatkowe

04.04.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 PKLek.-1 Starostwo Olsztyńskie 2019

Lp

Miasto/gmina

Termin stawiennictwa

1

Gmina Gietrzwałd

01.03. – 04.03.

2

Gmina Jonkowo

05.03. – 07.03.

3

Miasto i Gmina Jeziorany

08.03. – 11.03.

4

Miasto i Gmina Biskupiec

12.03. – 18.03.

5

Gmina Stawiguda

19.03. – 20.03.

6

Miasto i Gmina Barczewo

21.03. – 27.03.

7

Miasto i Gmina Dobre Miasto

28.03. – 02.04.

8

Gmina Świątki

03.04.

9

Miasto i Gmina Olsztynek

04.04. – 09.04.

10

Gmina Purda

10.04. – 11.04.

11

Gmina Dywity

12.04. – 16.04.

12

Gmina Kolno

17.04.

14

Powiat – kobiety

18.04.

15

Dni dodatkowe

19.04.


PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
WKU OLSZTYNIE 2019 r.

Na terenie administrowanym przez WKU w Olsztynie działają następujące komisje lekarskie:

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( MIASTO)

 • siedziba - 10-900 Olsztyn, ul. Wyspiańskiego 2 (Żłobek Miejski nr 4); 
 • telefon - tel. kom. 782 554 419 - sekretarz komisji;
 • czas - od 4 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - SZCZYTNO

 • siedziba - 12-100 Szczytno, ul. Śląska 14 (Warsztaty ZS Nr 1 w Szczytnie);
 • telefon - tel. 604649943 - sekretarz komisji;
 • czas - od 20 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - NIDZICA

 • siedziba - 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10 (Warsztaty CKP w Nidzicy);
 • telefon - tel. (89) 6252471, 608658925- sekretarz komisji;
 • czas - od 25 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( STAROSTWO)

 • siedziba - 10-516 Olsztyn, pl. Bema 5 ( budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie);
 • telefon - tel. (89) 523 28 32 - sekretarz komisji,
 • czas - od 1 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r., poz. 1980) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1982)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r., poz. 944)

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP