Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Odszkodowanie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),

 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,

 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu,z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.) ( zobacz tekst )

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)

 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

Wnioski zawierające:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,

 • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,

 • datę wypadku,

 • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,

 • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,

 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,

 • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,

 • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,

 • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

należy kierować na adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
ul. Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

261 322 018

Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu ustala w orzeczeniu do celów odszkodowawczych właściwa terenowa lub rejonowa wojskowa komisja lekarska.

 

680,00 zł to wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu, stanowiącego 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2011r., wynosi 3.399,52 zł. ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010r. (M.P. z 2012r. poz. 63). Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.


Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP