Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Procedura powołania

Żołnierz rezerwy ubiegający się o powołanie do tego rodzaju służby wojskowej w trybie ochotniczym składa do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek o powołanie do okresowej służby wojskowej – wzór wniosku.

Do wniosku kandydat dołącza:

 1. kwestionariusz osobowy – wzór kwestionariusza;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
 5. kserokopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do okresowej służby wojskowej.

 


 

ALGORYTM UZUPEŁNIENIA STANOWISK W RAMACH OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ KANDYDATAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI
DO WŁAŚCIWEGO WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
WNIOSEK O POWOŁANIE DO TEJ SŁUŻBY

Dowódcy jednostek wojskowych (JW) w ustalonym terminie danego roku kalendarzowego określają liczbę stanowisk służbowych planowanych do uzupełnienia w ramach okresowej służby wojskowej w kolejnym, następnym roku kalendarzowym i przesyłają je do odpowiedniego dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) (równorzędnego).

Dowódcy RSZ (równorzędni) na podstawie przyznanego przez Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego (ZOiU SG) limitu stanowisk służbowych przeznaczonych do uzupełnienia w ramach okresowej służby wojskowej w kolejnym roku kalendarzowym, dokonują jego podziału na podległe jednostki wojskowe.

Dowódca jednostki wojskowej w ramach otrzymanego limitu powołań do okresowej służby wojskowej, określa stanowiska służbowe przeznaczone do uzupełnienia żołnierzami rezerwy oraz sporządza wykaz tych stanowisk.

Wykaz o którym mowa powyżej dowódca JW przesyła do właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) wraz z wymogami i kryteriami powołania na poszczególne stanowiska służbowe.

Szef WSzW po otrzymaniu wykazu przesyła go do podległych Wojskowych Komend Uzupełnień(WKU).

WKU inicjuje proces naboru ochotników na wskazane stanowiska służbowe poprzez przesłanie do określonych JW dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wnioski o powołanie do okresowej służby wojskowej oraz spełniają wymogi i kryteria powołania określone przez dowódcę JW.

Na podstawie otrzymanych z WKU dokumentów ewidencyjnych JW podejmuje decyzję o wstępnej akceptacji kandydata do procesu kwalifikacyjnego.

JW określa terminy i miejsce przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych oraz opracowuje wykaz żołnierzy rezerwy wstępnie zakwalifikowanych i następnie przesyła go do właściwego WKU.

WKU po otrzymania powyższej informacji z JW kieruje zaakceptowanych kandydatów do JW w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

JW przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje między innymi egzamin z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Dowódca JW występuje do Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie żołnierzy rezerwy, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostali pozytywnie zakwalifikowani na poszczególne stanowiska do okresowej służby wojskowej. We wniosku dowódca JW określa planowany miesiąc powołania oraz czas trwania okresowej służby wojskowej.

Po otrzymaniu zgody dowódca JW określa dzień stawiennictwa żołnierza rezerwy w jednostce wojskowej oraz przesyła na 30 dni przed tym terminem, wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie karty powołania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu wniosku o którym mowa powyżej wydajezakwalifikowanemu żołnierzowi rezerwy kartę powołania do okresowej służby wojskowej.

 


 

ALGORYTM PROCESU POWOŁYWANIA ŻOŁNIERZY REZERWY
DO OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA

(TRYB ALARMOWY)

Dotyczy tylko żołnierzy NSR

Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;
 • akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania;
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Powołanie do okresowej służby wojskowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego WP.

Właściwy wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi NSR kartę powołania do okresowej służby wojskowej, bez określonego terminu stawiennictwa.

Dowódca JW po uzyskaniu informacji od wojskowego komendanta uzupełnień o doręczeniu karty powołania ustala z każdym żołnierzem rezerwy indywidualnie sposób zawiadomienia go o terminie powołania do okresowej służby wojskowej.

Zasadniczym sposobem powołania żołnierza NSR do okresowej służby wojskowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa jest przekazanie przez dowódcę JW terminu stawiennictwa do służby drogą telefoniczną lub inny sposób wynikający z ustaleń.

Zapasowym sposobem powołania żołnierza NSR do okresowej służby wojskowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa jest akcja kurierska jednostki wojskowej, w której żołnierze posiadają nadane przydziały kryzysowe.

 


 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA PEŁNIONA POZA GRANICAMI PAŃSTWA

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.

Żołnierz rezerwy posiadający przydział kryzysowy w ramach okresowej służby wojskowej może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte w kontrakcie na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę.

Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.

 


 

POWOŁANIE DO OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powołanie do okresowej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania.

Żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej powołuje się na stanowiska etatowe czasu pokoju o stopniu etatowym zgodnym lub bezpośrednio wyższym niż posiadany przez żołnierza rezerwy.

Pracownik powołany do okresowej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa powyżej, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP