Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Procedura powołania

PROCEDURA POWOŁANIA

KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ DO WKU LUB JW

Zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów lub podoficerów zawodowych zgłasza się do właściwego dla miejsca zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień, który dysponuje wykazem wolnych stanowisk. Kandydat zostanie również zapoznany z przepisami normującymi służbę zawodową. Ochotnik może ominąć WKU i zgłosić się bezpośrednio do jednostki wojskowej, w której chciałby pełnić zawodową służbę wojskową w celu zasięgnięcia informacji o wolnych stanowiskach.


SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje ochotnika do konkretnej jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego, po uprzednim sprawdzeniu podstawowych wymogów na danym stanowisku.

Uwaga!!
Należy podkreślić, że zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej wraz z opisem ćwiczeń znajduje się w Rozporządzeniu MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 848.).


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

W stosunku do zaakceptowanych kandydatów dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej. Po otrzymaniu zgody dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, specjalności wojskowej oraz potrzebie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa. Kandydat na żołnierza zawodowego w określonym terminie powinien zgłosić się z tym zaświadczeniem i kompletem dokumentów do właściwej miejscowo Wojskowej Komendy Uzupełnień.


KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Obowiązkiem kandydata jest dostarczenie do WKU pisemnego wniosku, o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych lub w korpusie podoficerów zawodowych (wzór wniosku), wraz z otrzymanym zaświadczeniem o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Załącznikami do wniosku, adresowanego do dowódcy jednostki wojskowej, są:

 • życiorys (wzór życiorysu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • odpis aktu małżeństwa – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • dokument stwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór druku do KRK) – oryginał (nie starszą niż 30 dni);
 • dowód osobisty – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • prawo jazdy – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię.

Wojskowy komendant uzupełnień do wymienionych dokumentów dołącza: uwierzytelnioną kopię wtórnika karty ewidencyjnej, kartę ewidencyjną kandydata na żołnierza zawodowego, opinię dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej, sporządzoną na podstawie dokumentów znajdujących się w WKU, oraz teczką akt personalnych – w przypadku byłych żołnierzy zawodowych.


BADANIA LEKARSKIE

Po złożeniu w/w dokumentów i stwierdzeniu ich zgodności WKU kieruje kandydata na badania lekarskie do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (RWKL) oraz Pracowni Psychologicznej. W RWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej, RWKL sporządza trzy egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Dodatkowo, w razie potrzeb, kandydat może być kierowany do specjalistycznych komisji lekarskich. Badania w Pracowni Psychologicznej trwają 2-3 godziny. W Pracowni Psychologicznej są sporządzane dwa egzemplarze opinii psychologicznej. Pierwszy egzemplarz jest wręczany dla kandydata, drugi wysyłany do WKU.

Uwaga!!
Od negatywnego orzeczenia RWKL w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.Od negatywnej opinii psychologicznej również przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.

 


PRZESŁANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW KANDYDATA

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła teczkę akt personalnych do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w przypadku kandydatów na oficerów zawodowych lub do właściwego dowódcy rodzaju sił zbrojnych w przypadku kandydatów na podoficerów zawodowych.


POWOŁANIE

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje rozkazem personalnym organu właściwego do wydania takiego rozkazu. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując jednocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza rezerwy celem podpisania kontraktu.


PODPISANIE KONTRAKTU

Dowódca jednostki podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie oraz wskazuje termin i miejsce, do którego wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


WYDANIE SKIEROWANIA

Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kandydatowi, co najmniej 30 dni przed określoną w kontrakcie datą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej, skierowanie i kieruje go do jednostki wojskowej, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego kandydata, o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


STAWIENNICTWO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

Kandydat rozpoczyna pełnienie zawodowej służby z dniem stawienia się w jednostce wojskowej ze skierowaniem.

 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP