Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Studium Oficerskie

3 MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE – REJESTRACJA OD 19.11.2018 R. DO 21.01.2019 R.

 

UCHWAŁA Nr 63/X/2018 Senatu
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2018 r.

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.

 

INFORMACJE DODATKOWE

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w AWL

w roku akademickim 2019/2020

 

Korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc sporządzone na podstawie Decyzji nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

 

LIMITY MIEJSC

dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego

 l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

1.

MEDYCZNY

dentystów

2

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

2.

SPRAWIEDLIWOŚCI I OSŁUGI PRAWNEJ

prokuratorska

7

3.

DUSZPASTERSTWA

teologiczna

2

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

l.p.

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANY KIERUNEK STUDIÓW

DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

PREFEROWANE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

1.

MEDYCZNY1

dentystów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarsko-dentystycznym (stomatologicznym);

- posiadanie tytułu lekarza dentysty.

- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane przez okręgową izbę lekarską;

- egzamin kończący studia (LDEP lub LDEK);

- odbyty obowiązkowy staż podyplomowy.

-specjalizacja w jednej z dziedzin medycyny, chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza;

- pełnienie służby w ramach NSR;

- Członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej;

- Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie chirurgii lub interny polowej;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji

PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Starszy specjalista Wydziału Planowania Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia

ppłk Marek WESELAK
tel. 261 873 205

weterynarii

- dyplom ukończenia uczelni wyższej na kierunku weterynaria;

- posiadanie tytułu lekarza weterynarii.

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane przez właściwą okręgową izbę lekarską weterynaryjną

BRAK

STANAG 6001 – 2222

Szef Służby Weterynaryjnej

Inspektor Weterynaryjny WP

płk Grzegorz KRÓL
tel. 261 813 043

farmaceutów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmaceutycznym;

- posiadanie tytułu magistra farmacji.

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez właściwą okręgową izbę aptekarską.

- praca w uczelnianych kołach nauykowych;

- praca społeczna w samorządzie aptekarskim;

- osiągnięcia sportowe.

STANAG 6001 – 2222

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

płk Mariusz CZECH tel. 261 879 604

fizykobiochemików

- dyplom ukończenia studiów wyższych na jednej z kierunków: biologia, chemia, fizyka, analityka medyczna lub pokrewne.

BRAK

- dotychczasowa służba w strukturach: pionu sanitarnego, diagnostyce laboratoryjnej wojskowych podmiotów medycznych;

- Udział w misjach PKW/PJW na etatach związanych z zabezpieczeniem sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznych wojskowych medycznych strukturach laboratoryjnych, OPBMR, wojsk chemicznych;

- znajomość podstawowych standardów i procedur obejmujących działalność laboratoryjną, diagnostyczną i w zakresie ochronnej indywidualnej i zbiorowej.

STANAG 6001 – 2222

Główny Inspektor Sanitarny WP

płk Tadeusz NIEREBIŃSKI
tel. 261 873 042

pielęgniarstwa

- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej tj. uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na kierunku pielęgniarstwo;

- posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa.

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wydane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych;

-co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

- ukończenie kursów (specjalistycznych, doskonalących, specjalizacyjnych) oraz skzoleń dla pielęgniarek/pielęgniarzy;

- pełnienie służby w ramach zawodowej słyżby wojskowej w korpusie podoficerów albo szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Specjalista
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

mjr Barbara SOŃTA
tel. 261 879 699

ratownictwa medycznego

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat) na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny2;

- posiadanie tytułu magistra na kierunkach: zdrowie publiczne, biologia człowieka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne i kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe);

- Realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia ( w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – potwierdzone w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego).

- pełnienie służby w ramach zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego i chemicznego;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe,  bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Referendarz
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

por. Anna ALEKSANDRZAK tel. 261 879 618

1/ Pismo Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON nr 5135/DWSZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru kandydatów na oficerów w ramach 3-miesięcznego studium oficerskiego;

2/ Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868 z późn. zm.) z 2015 roku w przypadku osób, które rozpoczęły naukę na studiach wyższych po dniu 30 września 2016 r. niezbędne jest uzyskanie tytułu licencjata oraz zdobycie sześciomiesięcznej praktyki w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9 oraz złożenie w z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM). 

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

Sprawiedliwości
i obsługi prawnej

PROKURATORSKA

osoby wykonujące zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych

STANAG 6001 – 1111

więcej informacji pod nr tel. 22 12 51 919

 Pismo Biura Kadr Prokuratury Krajowej nr PK IX K 117.193.2018 z dnia 11 października 2018 roku.

 

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA DODATKOWE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

duszpasterstwa

teologiczna

dyplom ukończenia studiów teologicznych (wymagany tytuł magistra)

zgoda Biskupa Polowego Wojska Polskiego

STANAG 6001 – 2222

więcej informacji pod nr tel. 261 879 525

Pismo Ordynariatu Polowego nr 758/18 z dnia 26 października 2018 roku

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Rejestracja zostanie uruchomiona 4 stycznia 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr 64/X/2018 Senatu
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2018 r.

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.

 

LIMITY MIEJSC

 l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc1

limit miejsc2

1.

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno-zmechanizowana dla potrzeb WOT

86

-

pancerno-zmechanizowana dla potrzeb WOT

-

5

pancerno-zmechanizowana

-

15

rakietowa i artylerii

-

10

2.

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

eksploatacja systemów łączności dla potrzeb WOT

 

3

eksploatacja systemów łączności

 

7

3.

SPRAWIEDLIWOŚCI
I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

3

1

4.

FINANSOWY

ekonomiczno-finansowa

10

-

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego
2/ limit dla szeregowych zawodowych

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl