Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Studium Oficerskie

3 MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 

REJESTRACJA OD 19.11.2018 R. DO 21.01.2019 R.

 

UCHWAŁA Nr 63/X/2018 Senatu
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2018 r.

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.

 

INFORMACJE DODATKOWE

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w AWL

w roku akademickim 2019/2020

 

Korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc sporządzone na podstawie Decyzji nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

 

LIMITY MIEJSC

dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego

 l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

1.

MEDYCZNY

dentystów

2

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

2.

SPRAWIEDLIWOŚCI I OSŁUGI PRAWNEJ

prokuratorska

7

3.

DUSZPASTERSTWA

teologiczna

2

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

l.p.

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANY KIERUNEK STUDIÓW

DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

PREFEROWANE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

1.

MEDYCZNY1

dentystów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarsko-dentystycznym (stomatologicznym);

- posiadanie tytułu lekarza dentysty.

- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane przez okręgową izbę lekarską;

- egzamin kończący studia (LDEP lub LDEK);

- odbyty obowiązkowy staż podyplomowy.

-specjalizacja w jednej z dziedzin medycyny, chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza;

- pełnienie służby w ramach NSR;

- Członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej;

- Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie chirurgii lub interny polowej;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji

PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Starszy specjalista Wydziału Planowania Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia

ppłk Marek WESELAK
tel. 261 873 205

weterynarii

- dyplom ukończenia uczelni wyższej na kierunku weterynaria;

- posiadanie tytułu lekarza weterynarii.

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane przez właściwą okręgową izbę lekarską weterynaryjną

BRAK

STANAG 6001 – 2222

Szef Służby Weterynaryjnej

Inspektor Weterynaryjny WP

płk Grzegorz KRÓL
tel. 261 813 043

farmaceutów

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmaceutycznym;

- posiadanie tytułu magistra farmacji.

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez właściwą okręgową izbę aptekarską.

- praca w uczelnianych kołach nauykowych;

- praca społeczna w samorządzie aptekarskim;

- osiągnięcia sportowe.

STANAG 6001 – 2222

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

płk Mariusz CZECH tel. 261 879 604

fizykobiochemików

- dyplom ukończenia studiów wyższych na jednej z kierunków: biologia, chemia, fizyka, analityka medyczna lub pokrewne.

BRAK

- dotychczasowa służba w strukturach: pionu sanitarnego, diagnostyce laboratoryjnej wojskowych podmiotów medycznych;

- Udział w misjach PKW/PJW na etatach związanych z zabezpieczeniem sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznych wojskowych medycznych strukturach laboratoryjnych, OPBMR, wojsk chemicznych;

- znajomość podstawowych standardów i procedur obejmujących działalność laboratoryjną, diagnostyczną i w zakresie ochronnej indywidualnej i zbiorowej.

STANAG 6001 – 2222

Główny Inspektor Sanitarny WP

płk Tadeusz NIEREBIŃSKI
tel. 261 873 042

pielęgniarstwa

- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej tj. uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na kierunku pielęgniarstwo;

- posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa.

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wydane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych;

-co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

- ukończenie kursów (specjalistycznych, doskonalących, specjalizacyjnych) oraz skzoleń dla pielęgniarek/pielęgniarzy;

- pełnienie służby w ramach zawodowej słyżby wojskowej w korpusie podoficerów albo szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Specjalista
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

mjr Barbara SOŃTA
tel. 261 879 699

ratownictwa medycznego

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat) na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny2;

- posiadanie tytułu magistra na kierunkach: zdrowie publiczne, biologia człowieka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne i kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe);

- Realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia ( w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – potwierdzone w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego).

- pełnienie służby w ramach zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych (żołnierze zawodowi);

Ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego i chemicznego;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe,  bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją zarządzaniem w służbie zdrowia;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

STANAG 6001 – 2222

Referendarz
Zespół Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

por. Anna ALEKSANDRZAK tel. 261 879 618

1/ Pismo Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON nr 5135/DWSZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru kandydatów na oficerów w ramach 3-miesięcznego studium oficerskiego;

2/ Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868 z późn. zm.) z 2015 roku w przypadku osób, które rozpoczęły naukę na studiach wyższych po dniu 30 września 2016 r. niezbędne jest uzyskanie tytułu licencjata oraz zdobycie sześciomiesięcznej praktyki w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9 oraz złożenie w z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM). 

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

Sprawiedliwości
i obsługi prawnej

PROKURATORSKA

osoby wykonujące zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych

STANAG 6001 – 1111

więcej informacji pod nr tel. 22 12 51 919

 Pismo Biura Kadr Prokuratury Krajowej nr PK IX K 117.193.2018 z dnia 11 października 2018 roku.

 

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

WYMAGANIA DODATKOWE

WYMAGANIA JĘZYKOWE
język angielski

KONTAKT

duszpasterstwa

teologiczna

dyplom ukończenia studiów teologicznych (wymagany tytuł magistra)

zgoda Biskupa Polowego Wojska Polskiego

STANAG 6001 – 2222

więcej informacji pod nr tel. 261 879 525

Pismo Ordynariatu Polowego nr 758/18 z dnia 26 października 2018 roku

 


 12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Rejestracja zostanie uruchomiona 4 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 64/X/2018 Senatu

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2018 r.

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019.

 

UCHWAŁA Nr 74/XII/2018 Senatu
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: zmian w uchwale nr 64/X/2018 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019

 

Osoby ze środowiska cywilnego

Szeregowi zawodowi

Kto może składać dokumenty?

Absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej)

Absolwenci kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata

Limit

99 miejsc
GO pancerno – zmechanizowana dla WOT - 86,
GO obsługi prawnej – 3,
GO ekonomiczno – finansowa – 10

41 miejsc
GO pancerno – zmechanizowana – 15,
GO pancerno – zmechanizowana dla WOT – 5,
GO rakietowa i artylerii – 10,
GO eksploatacji systemów łączności – 10
GO obsługi prawnej – 1

Jak i gdzie składać dokumenty?

·  rejestracja elektroniczna na stronie internetowej Akademii w okresie od dnia
4 stycznia do dnia 15 maja 2019 r.,

·  składają dokumenty do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentów w WKU)

·  rejestracja elektroniczna na stronie internetowej Akademii w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 15 maja 2019 r.,

·  składają dokumenty drogą służbową (liczy się data wpłynięcia dokumentów do kancelarii jednostki) poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej do Dyrektora Departamentu Kadr

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie po otrzymaniu wymaganych kwalifikacji
od osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)

 

LIMITY MIEJSC

 l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc1

limit miejsc2

1.

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno-zmechanizowana dla potrzeb WOT

86

-

pancerno-zmechanizowana dla potrzeb WOT

-

5

pancerno-zmechanizowana

-

15

rakietowa i artylerii

-

10

2.

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

eksploatacja systemów łączności dla potrzeb WOT

 

3

eksploatacja systemów łączności

 

7

3.

SPRAWIEDLIWOŚCI
I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

3

1

4.

FINANSOWY

ekonomiczno-finansowa

10

-

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego
2/ limit dla szeregowych zawodowych

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

WYMAGANIA JĘZYKOWE

język angielski

OSOBA DO KONTAKTÓW

WYMAGANY KIERUNEK STUDIÓW

AKCEPTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

DODATKOWE WYMAGANIA

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno–zmechanizowana1
(szeregowi zawodowi dla DG RSZ)

- techniczne;
- mechanika – budowa pojazdów;
- mechatronika;
- elektronika.

- zarządzanie i organizacja;
- bezpieczeństwo narodowe;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
zarządzanie kryzysowe;
bezpieczeństwo wewnętrzne;
- inżynieria bezpieczeństwa.

- udział w operacjach poza granicami kraju;
- ukończenie kursów doskonalących zbieżnych z kierunkiem studiów;
- doświadczenie zawodowe w pododdziałach wojsk pancernych lub zmechanizowanych, minimum 7 lat służby na stanowiskach dowódczych;
- prawo jazdy kategorii co najmniej „B”.

SPJ 2222

mjr SULARZ Grzegorz

261826005

pancerno–zmechanizowana dla WOT4
(szeregowi zawodowi)

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         organizacja
i zarządzanie,

-         obronność państwa,

-         bezpieczeństwo narodowe.

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         stosunki międzynarodowe,

-         logistyka
i transport,

-         budownictwo,

-         mechanika
i budowa maszyn,

-         inżynieria środowiska,

-         wychowanie fizyczne.

-         ukończenie kursów specjalistycznych

-         udział w misji poza granicami kraju.

SPJ 1111

ppłk Marcin KITA

261 878 130

pancerno–zmechanizowana dla WOT4
(osoby ze środowiska cywilnego)

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         organizacja
i zarządzanie,

-         obronność państwa,

-         bezpieczeństwo narodowe.

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         stosunki międzynarodowe,

-         logistyka
i transport,

-         budownictwo,

-         mechanika
i budowa maszyn,

-         inżynieria środowiska,

-         wychowanie fizyczne.

-         ukończenie szkoły o profilu mundurowym,

-         posiadanie przeszkolenia wojskowego.

SPJ 1111

rakietowa i artylerii1
(szeregowi zawodowi dla DG RSZ)

- matematyka;
- fizyka;
- informatyka;
- cybernetyka;
- elektronika;
- elektrotechnika;
- mechanika;
- mechatronika;
- geodezja i kartografia.

- inne nauki ścisłe;
- zarządzanie;
- bezpieczeństwo narodowe;
- obronność.

---

SPJ 2222

mjr ŚLIWIŃSKI Marek

261825949

ŁĄCZNOŚĆ I INFORMA-
TYKA

eksploatacja systemów łączności1
(szeregowi zawodowi dla DG RSZ)

- telekomunikacja i elektronika.

- informatyka;
- cybernetyka.

---

SPJ 2222

ppłk RYŚ Zbigniew

261875681

eksploatacja systemów łączności dla WOT 4

(szeregowi zawodowi)

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         elektronika i telekomunikacja,

-         elektrotechnika,

-         informatyka,

-         telekomunikacja,

-         bezpieczeństwo narodowe.

studia II stopnia (mgr) o kierunku:

-         organizacja
i zarządzanie,

-         mechanika
i budowa maszyn,

-         systemy informacyjne w bezpieczeństwie,

-         inżynieria środowiska.

-         ukończenie kursów specjalistycznych,

-         udział w misji poza granicami kraju.

SPJ 1111

ppłk Marcin KITA

tel.261 878 130

FINANSOWY

ekonomiczno-finansowa2
(osoby ze środowiska

cywilnego dla DG RSZ)

- rachunkowość;
- finanse i rachunkowość;
- finanse;
- rachunkowość i ubezpieczenia;
- finanse i bankowość;
- zarządzanie.

- preferowanie absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia na powyższych kierunkach w specjalnościach: finanse i rachunkowość (przedsiębiorstw), finanse i bankowość, finanse publiczne, rachunkowość (przedsiębiorstw), rachunkowość zarządcza, rachunkowość i controling, zarządzanie finansami (finansami podmiotów gospodarczych), informatyka ekonomiczna.

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość i finanse;
- wpis do rejestru biegłych rewidentów;
- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
-świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod warunkiem posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego.

SPJ 2222

kmdr
BIELAK Piotr
261874714

płk
DUDEK Daniel
261874087

ppłk
TABAKA Rafał
261874271

kpt.
GRYGIER Sławomir
261874712

SPRAWIED-LIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej3
(osoby ze środowiska  cywilnego (3) oraz szeregowi zawodowi (1) dla DG RSZ)

- prawo
(tytuł zawodowy magistra prawa)

---

- aplikacja prawnicza;
- studia doktoranckie z zakresu prawa lub ich kontynuacja i doświadczenie zawodowe.

SPJ 1111

płk
SIMLAT Robert
261871815

płk ŻYDOWO Paweł

261870529

1/ Pismo DG RSZ nr 68393/DG/2/18 z dnia 3.12.2018 r.;

2/ Pismo Dyrektora Departamentu Budżetowego MON nr 4653/DB/18 z dnia 30.11.2018 r.;

3/ Pismo Dyrektora Departamentu Prawnego MON nr 7675/18 z dnia 3.12.2018 r.

4/ Pismo Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej nr 11480/18 z dnia 21.12. 2018 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 15 maja 2019 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy

i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7:00

17-22.07.2019 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),

z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej)

wskazanej we wniosku.

W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów,

egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

                                                      

 

Ogłoszenie wyników

do 29.07.2019 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL

ul. Czajkowskiego 109, Wrocław

i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

11.09.2019 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe

w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego

 


  

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Rejestracja online do Studium Oficerskiego 

 

Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na 12-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) osoba zainteresowana wnosi dokonując wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65105017641000002273133260

z dopiskiem „Studium 12-miesięczne"

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIEWZIĘCIA

TERMIN

UWAGI 

Kompletowanie dokumentów

 

do 15.05.2019 r.

Jak i gdzie składać dokumenty?

 -rejestracja elektroniczna na stronie internetowej Akademii w okresie od dnia 

1 lutego do dnia 15 maja 2019 r.,

·   dokumenty składamy do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentów w WKU)

Dzień stawiennictwa
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

08.07.2019 r.
od godziny 8.00

W dniu 08.07.2019 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

09-10.07.2019 r.

- sprawdzian sprawności fizyczne j- osoby podchodzące do egzaminu z pływania proszę o zabranie stroju kąpielowego oraz czepek

- sprawdzian z j. angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników

17.07.2019 r.

Na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

05.08.2019 r.

Stawiennictwo
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

12 miesięczne Studium Oficerskie w 2019 roku (AMW)

Korpus

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Akceptowane kierunki studiów

Limit miejsc

Logistyki

ogólnologistyczna 

dla WOT

 • Logistyka;
 • Transport;
 • Mechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Technologia żywności i żywienia.
 • Nauki o zarządzaniu;
 • Informatyka;
 • Elektronika;
 • Elektrotechnika;
 • Automatyka i robotyka;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska;
 • Geodezja;
 • Ekonomia;
 • Nauki o bezpieczeństwie;
 • Inżynieria materiałowa, chemichna lub produkcji;
 • Nauki o obronności.

      16

 

 

 

 

      

 

 

AKTY PRAWNE

 • Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
 • Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na 12-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w roku 2019 w Akademii Marynarki Wojennej.


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP