Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Studium Oficerskie

Studium oficerskie trzymiesięczne

 

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski (od momentu uruchomienia rekrutacji online) do Dyrektora Departamentu Kadr do 19 stycznia 2018 roku.

 

Rekrutacja zostanie uruchomiona 30 października 2017 roku

 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2018 roku

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc1/

1

Medyczny

lekarzy

2

dentystów

farmaceutów

2

fizykobiochemików

1

weterynarii

2

pielęgniarstwa

2

ratownictwa medycznego

1

2

Duszpasterstwa

teologiczna

1

 1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego oraz podoficerów zawodowych

Podstawa – Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne do korpusu osobowego duszpasterstwa określa Ordynariat Polowy.

 

KRYTERIA NABORU KANDYDATÓW NA OFICERÓW DO TRZYMIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO

W KORPUSIE OSOBOWYM MEDYCZNYM

Grupa osobowa

Wymagany kierunek ukończonych studiów

Dodatkowe wymagane kwalifikacje

Preferowane

Kontakt

Limit miejsc

LEKARZY

DENTYSTÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarskim lub lekarsko-dentystycznym (stomatologicznym)

- posiadanie tytułu lekarza, lekarza dentysty

- prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane przez okręgową izbę lekarską

- egzamin kończący studia (LEP/LDEP lub LEK/LDEK)

- odbyty obowiązkowy staż podyplomowy

- specjalizacja w jednej z dziedzin medycyny: anestezjologia, chirurgia, ortopedia i traumatologia, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, medycyna morska i tropikalna, medycyna lotnicza, epidemiologia, toksykologia kliniczna, chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologia zachowawcza

- pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwy

- członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej

- ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych
w dziedzinie chirurgii lub interny polowej

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe  lub wewnętrzne oraz innych kierunkach  związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW

261 873 205

ppłk lek.

Marek WESELAK

2

WETERYNARII

- dyplom ukończenia uczelni wyższej na kierunku weterynaria

- posiadanie tytułu lekarza weterynarii

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

 

261 873 043

płk Grzegorz KRÓL

2

FARMACEUTÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmaceutycznym

- posiadanie tytułu magistra farmacji

prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez właściwą okręgową izbę laptekarską

-praca w uczelnianych kołach naukowych

- praca społeczna w samorządzie aptekarskim

- osiągnięcia sportowe

261 879 604

płk Mariusz CZECH

2

FIZYKO

BIOCHEMIKÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na jednym
z kierunków: biologia, chemia, fizyka lub analityka medyczna

-posiadanie tytułu magistra biologii, chemii, fizyki lub analityki medycznej

 

- dotychczasowa służba w strukturach: pionu sanitarnego, diagnostyce laboratoryjnej wojskowych podmiotów medycznych,

- udział w misjach PKW/PJW na etatach związanych z zabezpieczeniem sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojsk, medycznych  strukturach  laboratoryjnych, OPBMR, wojsk chemicznych

- znajomość podstawowych standardów i procedur obejmujących działalność laboratoryjną, diagnostyczną i w zakresie ochrony indywidualnej
 i zbiorowej

261 873 042

płk Tadeusz NIEREBIŃSKI

1

PIELĘGNIARSTWA

- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, tj. uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów II stopnia lub magisterskich studiów jednolitych na kierunku pielęgniarstwo

- posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa

- praw wykonywania zawodu pielęgniarki/

pielęgniarza  wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek
i Położnych

- co najmniej 1

2 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/

pielęgniarza

- ukończenie kursów (specjalistycznych, doskonalących, specjalizacyjnych) oraz szkoleń dla pielęgniarek/pielęgniarzy

- pełnienie służby w ramach zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW

261 879 699

mjr dr n. med. Barbara SOŃTA

2

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat) na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny

- posiadanie tytułu magistra na kierunkach: zdrowie publiczne, biologia człowieka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne, i kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe)

- realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia (w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych - potwierdzone w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego)

- pełnienie służby w ramach zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

- ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego
 i chemicznego

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne oraz innych kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW

261 879 618

ppor. Anna ALEKSANDRZAK

1

Podstawa: pismo Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Nr 6104/DWSZd z dnia 20 września 2017 roku

 

 Uchwała Nr 3/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 r.  w sprawie: warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego.

 

Studium oficerskie dwunastomiesięczne

 

 Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski (od momentu uruchomienia rekrutacji online) do Dyrektora Departamentu Kadr do 15 maja 2018 roku.

 

 

 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2018 roku

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

 1

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana

151/

pancerno-zmechanizowana

dla Wojsk Obrony Terytorialnej

1092/

 2

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności

152/

 3

Logistyki

infrastruktura

402/

 4

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

162/

 5

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

82/

 6

Wychowawczy

orkiestr i zespołów estradowych

12/

 7

Ogólny

ochrony przeciwpożarowej

12/

1/ limit dla szeregowych zawodowych

2/ limit dla osób ze środowiska cywilnego

Podstawa – Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów zostaną podane po ich określeniu przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

 

 

 UCHWAŁA Nr 4/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 r.  w sprawie: warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl