Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Uprawnienia

UPOSAŻENIE

Uposażenie żołnierza zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia. Otrzymywanie dodatków jest uzależnione od rodzaju stanowiska lub jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową oraz od stażu służby.

Uposażenie zasadnicze:

 • kapral – 3 690 zł brutto
 • starszy kapral – 3 760 zł brutto
 • plutonowy – 3 830 zł brutto
 • sierżant – 3 910 zł brutto
 • starszy sierżant – 4 000 zł brutto
 • młodszy chorąży – 4 110 zł brutto
 • chorąży – 4 230 zł brutto
 • starszy chorąży – 4 370 zł brutto
 • starszy chorąży sztabowy – 4 510 zł brutto
 • podporucznik – 4 720 zł brutto
 • porucznik – od 4 780 zł brutto
 • kapitan – od 4 970 zł brutto zł brutto
 • major – od 5 480 zł brutto
 • podpułkownik – od 6 090 zł brutto
 • pułkownik – od 7 460 zł brutto
 • generał brygady – od 9 460 zł brutto
 • generał dywizji – od 10 860 zł brutto
 • generał broni – od 12 560 zł brutto
 • generał – od 15 960 zł brutto

Dodatki:

 • dodatek specjalny
 • dodatek służbowy
 • dodatek motywacyjny
 • dodatek funkcyjny
 • dodatek kompensacyjny
 • dodatek za długoletnią służbę w wysokości:
  - po 3 latach służby (3% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 6 latach służby (6% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 9 latach służby (9% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 12 latach służby (12% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 15 latach służby (15% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad 15 lat dodatek zwiększa się o kwotę 1% uposażenia zasadniczego nie więcej jednak niż 35% po 35 latach służby wojskowej.

INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

 • zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
 • dodatkowe uposażenie roczne (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
 • nagrody jubileuszowe:
  - po 20 latach czynnej służby wojskowej (75% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 25 latach czynnej służby wojskowej (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 30 latach czynnej służby wojskowej (150% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 35 latach czynnej służby wojskowej (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 40 latach czynnej służby wojskowej (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
 • gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (nie mniej niż) (35% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)
 • nagrody uznaniowe i zapomogi
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe
 • dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego
 • należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej
 • odprawa w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:
  - po 1 roku służby (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 5 latach służby (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- po 10 latach służby (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, nie więcej jednak niż do wysokości 600%.
 • należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym, misji pokojowej itp.:

1. NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA

Grupa uposażenia
/stopień wojskowy
podstawowe uposażenie w kraju miesięczna należność zagraniczna
(wg mnożników najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)
RAZEM
20 generał 15 960,00 zł - -
19B gen. broni 13 660,00 zł 19 200,00 zł 32 860,00 zł
19A gen. broni 13 060,00 zł 32 260,00 zł
19 gen. broni 12 560,00 zł 31 760,00 zł
18B gen. dyw. 11 810,00 zł 17 600,00 zł 29 410,00 zł
18A gen. dyw. 11 260,00 zł 28 860,00 zł
18 gen. dyw. 10 860,00 zł 28 460,00 zł
17B gen. bryg. 10 210,00 zł 16 000,00 zł 26 210,00 zł
17A gen. bryg. 9 810,00 zł 25 810,00 zł
17 gen. bryg. 9 460,00 zł 25 460,00 zł
16C płk 8 860,00 zł 12 160,00 zł 21 020,00 zł
16B płk 8 310,00 zł 20 470,00 zł
16A płk 7 810,00 zł 19 970,00 zł
16 płk 7 360,00 zł 19 520,00 zł
15C ppłk 6 790,00 zł 11 200,00 zł 17 990,00 zł
15B ppłk 6 440,00 zł 17 640,00 zł
15A ppłk 6 240,00 zł 17 440,00 zł
15 ppłk 6 090,00 zł 17 290,00 zł
14C mjr 5 810,00 zł 9 920,00 zł 15 730,00 zł
14B mjr 5 660,00 zł 15 580,00 zł
14A mjr 5 560,00 zł 15 480,00 zł
14 mjr 5 480,00 zł 15 400,00 zł
13B kpt. 5 140,00 zł 8 640,00 zł 13 780,00 zł
13A kpt. 5 040,00 zł 13 600,00 zł
13 kpt. 4 970,00 zł 13 610,00 zł
12A por. 4 840,00 zł 7 360,00 zł 12 200,00 zł
12 por. 4 780,00 zł 12 140,00 zł
11 ppor. 4 720,00 zł 6 720,00 zł 11 440,00 zł
10 st. chor. sztab. 4 510,00 zł 6 400,00 zł 10 910,00 zł
9 st. chor. 4 370,00 zł 6 240,00 zł 10 610,00 zł
8 chor. 4 230,00 zł 6 080,00 zł 10 310,00 zł
7 mł. chor. 4 110,00 zł 5 920,00 zł 10 030,00 zł
6 st. sierż. 4 000,00 zł 5 760,00 zł 9 760,00 zł
5 sierż. 3 910,00 zł 5 600,00 zł 9 510,00 zł
4 plut. 3 830,00 zł 5 440,00 zł 9 270,00 zł
3 st. kpr. 3 760,00 zł 5 280,00 zł 9 040,00 zł
2 kpr. 3 690,00 zł 5 280,00 zł 8 810,00 zł

 

2. NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA MOŻE ZOSTAĆ ZWIĘKSZONA:

za każdy dzień wykonywania działań z materiałami wybuchowymi, ich unieszkodliwianie (1% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) 32,00 zł
za wykonywanie działań, poza rejonem stacjonowania, związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach (10% - 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)

od 320,00 zł

do 960,00 zł
za wykonywanie działań w rejonie, w którym występują warunki zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudne warunki klimatyczne lub zakwaterowania (20% - 70% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) od 640,00 zł
do 2 240,00 zł

 

3. DODATEK WOJENNY

za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych lub na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą (3% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) 96,00 zł
lub
za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach (3% - 5% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)

od 96,00 zł

do 160,00 zł

 

4. JEDNORAZOWA NALEŻNOŚĆ PIENIĘŻNA (najniższe uposażenie żołnierza zawodowego) - wypłacana po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa

3 200,00 zł
UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA

 • coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu czynnej służby wojskowej do 15 dni roboczych;
 • urlop aklimatyzacyjny po zakończeniu służby poza granicami państwa w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa;
 • urlop zdrowotny;
 • urlop okolicznościowy;
 • urlop szkoleniowy;
 • urlop macierzyński, urlop ojcowski;
 • urlop wychowawczy;
 • dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem, jeżeli żołnierz korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;
 • prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkiwania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli żołnierz zamieszkuje poza miejscem pełnienia służby;
 • umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie;
 • w określonych przypadkach wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności;
 • prawo do zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym związanych;

  Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane w jednej z następujących form:
  • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
  • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
  • wypłaty świadczenia mieszkaniowego.


  ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE:
  • garnizon Lidzbark Warmiński – 450 zł;
  • garnizon Bartoszyce – 450 zł;
  • garnizon Giżycko – 510 zł;
  • garnizon Węgorzewo – 510 zł;
  • garnizon Braniewo – 450 zł;
  • garnizon Gołdap – 330 zł;
  • garnizon Morąg – 360 zł;
  • garnizon Olsztyn – 900 zł;
  • garnizon Grójec – 690 zł.
 • bezpłatne szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP