Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Uprawnienia

 

UPRAWNIENIA SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO


UPOSAŻENIE

Uposażenie szeregowego zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.

Uposażenie zasadnicze:

 • szeregowy (marynarz) – 3200 zł brutto
 • starszy szeregowy (starszy marynarz) – 3270 zł brutto

Dodatki:

 • dodatek specjalny
 • dodatek służbowy
 • dodatek motywacyjny
 • dodatek funkcyjny
 • dodatek kompensacyjny
 • dodatek za długoletnią służbę w wysokości:
  - po 3 latach służby (3% miesięcznego uposażenia zasadniczego) - 96,00 zł
- po 6 latach służby (6% miesięcznego uposażenia zasadniczego) - 192,00 zł
- po 9 latach służby (9% miesięcznego uposażenia zasadniczego) - 288,00 zł
- po 12 latach służby (12% miesięcznego uposażenia zasadniczego) - 384,00 zł
- po 15 latach służby (15% miesięcznego uposażenia zasadniczego) - 480,00 zł
- za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad 15 lat dodatek zwiększa się o kwotę 1% uposażenia zasadniczego nie więcej jednak niż 35% po 35 latach służby wojskowej.    

INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

 • zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- 3200,00 zł
 • dodatkowe uposażenie roczne (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
- 3200,00 zł
 • nagrody jubileuszowe:
  - po 20 latach czynnej służby wojskowej (75% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 2400,00 zł
- po 25 latach czynnej służby wojskowej (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 3200,00 zł
- po 30 latach czynnej służby wojskowej (150% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 4800,00 zł
- po 35 latach czynnej służby wojskowej (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 6400,00 zł
- po 40 latach czynnej służby wojskowej (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 9600,00 zł
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe
   
 • gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (nie mniej niż) (35% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)
- 1120,00 zł
 • dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego
   
 • należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej
 • odprawa w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:
  - po 1 roku służby (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 3200,00 zł
- po 5 latach służby (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 6400,00 zł
- po 10 latach służby (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) - 9600,00 zł
- za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, nie więcej jednak niż do wysokości 600%    
 • należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym, misji pokojowej itp.:

1. NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA

Grupa uposażenia
/stopień wojskowy
podstawowe uposażenie w kraju miesięczna należność zagraniczna
(wg mnożników najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)
RAZEM
1 st. szer. 3 200,00 zł 4 800,00 zł 8 000,00 zł
0 szer. 3 270,00 zł 4 960,00 zł 8 230,00 zł

2. NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA MOŻE ZOSTAĆ ZWIĘKSZONA:

za każdy dzień wykonywania działań z materiałami wybuchowymi, ich unieszkodliwianie (1% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) 32,00 zł
za wykonywanie działań, poza rejonem stacjonowania, związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach (10% - 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)

od 320,00 zł

do 960,00 zł
za wykonywanie działań w rejonie, w którym występują warunki zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudne warunki klimatyczne lub zakwaterowania (20% - 70% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) od 640,00 zł
do 2 240,00 zł

3. DODATEK WOJENNY

za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych lub na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą (3% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) 96,00 zł
lub
za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach (3% - 5% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)

od 96,00 zł

do 160,00 zł

4. JEDNORAZOWA NALEŻNOŚĆ PIENIĘŻNA (najniższe uposażenie żołnierza zawodowego) - wypłacana po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa

3 200,00 złUPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA

 • coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu czynnej służby wojskowej do 15 dni roboczych;
 • urlop aklimatyzacyjny po zakończeniu służby poza granicami państwa w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa;
 • urlop zdrowotny;
 • urlop okolicznościowy;
 • urlop szkoleniowy;
 • urlop macierzyński, urlop ojcowski;
 • urlop wychowawczy;
 • dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem, jeżeli żołnierz korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;
 • prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkiwania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli żołnierz zamieszkuje poza miejscem pełnienia służby;
 • umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie;
 • w określonych przypadkach wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności;
 • prawo do zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym związanych;

  Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane w jednej z następujących form:
  • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
  • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
  • wypłaty świadczenia mieszkaniowego.


  ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE:
  • garnizon Lidzbark Warmiński – 450 zł;
  • garnizon Bartoszyce – 450 zł;
  • garnizon Giżycko – 510 zł;
  • garnizon Węgorzewo – 510 zł;
  • garnizon Braniewo – 450 zł;
  • garnizon Gołdap – 330 zł;
  • garnizon Morąg – 360 zł;
  • garnizon Olsztyn – 900 zł;
  • garnizon Grójec – 690 zł.
 • bezpłatne szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP