Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

________________________________________________________________________

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 20115 r. zostały wprowadzone obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały (Dz. U. 2015, poz. 321).

Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym, proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Olsztynie. Każdy żołnierz rezerwy, który spełni odpowiednie warunki będzie mógł ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 322 651 lub 261 322 633 lub osobiście w siedzibie WKU.

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY
W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  3. lekarza dentysty,
  4. szpitala
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876 z póź. zm.), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
 

Tabela stawek wypłacanych żołnierzowi rezerwy za jeden dzień ćwiczeń

Lp. Stopień wojskowy wypłacana kwota netto w złotych
1. major (komador porucznik) 163,20
2. kapitan (kapitan marynarki) 144,00
3. porucznik (porucznik marynarki) 136,00
4. podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
5. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
6. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20
7. chorąży (chorąży marynarki) 118,40
8. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
9. starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
10. sierżant (bosman) 110,40
11. plutonowy (bosmanmat) 107,20
12. starszy kapral(starszy mat) 105,60
13. kapral (mat) 104,00
14. starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40
15. szeregowy (marynarz) 91,20
 

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z FAKTU NIE STAWIENIA SIĘ NA WEZWANIE

 1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).
 2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy;
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.


Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora – w czasie trwanie kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służy zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

 • w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”
 • w pozostałych przypadkach w terminie określonym w karcie powołania.

List Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pracodawców  


 OŚWIADCZENIE 

 powołanie na ćwiczenia wojskowe

 


Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.).,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015, poz. 321);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015, poz. 950);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2004, nr 52, poz. 519);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015, poz. 1520 z póź. zm.);

 


 

 Szczegółowe informacje dotyczące można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie lub pod nr telefonu 261 322 650; 261 322 651; 261 322 633.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP